4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

ŠKOLNÍ ŘÁD

• Školní řád Základní školy Frýdek- Místek, Komenského 402 je zpracován na základěprávní úpravy,kterou stanovuje :
• Zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ,další prováděcí normy a předpisy
• Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb.,o základním vzdělávání a některých náležitostech plněnípovinné školní docházky
• Školní řád Základní školy Frýdek- Místek, Komenského 402 je interní normativnísměrnicí,která upravuje náležitosti organizace vnitřního života školy.Pro žáky je především normou obsahující závazná pravidla chování.


Zpracoval : Mgr. Jiřina Raszková, ředitel školy

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Normy,působnost,účel školní řádu
Charakteristika školy

II. VNĚJŠÍ VZTAHY

Region,instituce,partneři
Spolupráce s rodiči žáků
Rada školy

III. VNITŘNÍ REŽIM

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ke škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky
1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole
1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole
1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Docházka do školy
2.2 Školní budova
2.3 Školní družina
2.4 Školní jídelna

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

IV. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole
2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
3.2 Stupně hodnocení chování

4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2, včetně předem stanovených kritérií

5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

7.1 Komisionální zkouška
7.2 Opravná zkouška

8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

9. Výstupní hodnocení žáků

V. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

1. Kategorizace pracovníků školy a jejich působnost
2. Základní pravidla chování pracovníků navzájem a vůči žákům

VI..ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ